deRoos - Kinder- en Jeugdpraktijk

Behandelingen en problemen

Algemeen
Wij bieden individuele Orthopedagogische en Psychologische behandeling, gespreks-, spel- en creatieve therapie voor kinderen en jeugdigen met gedrags-, ontwikkelings-, opvoedings- en echtscheidingsproblemen. Gedacht kan worden aan kinderen en jeugdigen met angsten, opstandig gedrag, onzekerheid maar ook onrustig, druk of sociaal onaangepast gedrag. Ook biedt de Roos begeleiding op het gebied van rouwverwerking. Ouders die vragen of moeilijkheden in de opvoeding hebben kunnen bij ons terecht voor ouderbegeleiding, thuisbegeleiding en gezinsbehandeling. Specifieke behandelingen voor het aanpakken van angsten, dwangmatig gedrag en boosheid worden ook verzorgd. Tevens worden er periodiek sociale vaardigheidstrainingen (SOVAplus-training), trainingen voor het vergroten van de eigenwaarde (de STER-training) en groepstherapieën aangeboden.

Psychodiagnostisch onderzoek
Om gedragsproblemen-, leerproblemen- en de intelligentie te onderzoeken verrichten wij psychodiagnostisch onderzoek; bestaande uit onder andere gesprekken, vragenlijsten, tests en observaties. Psychodiagnostisch onderzoek kan tevens worden ingezet om te bekijken of er sprake is van een stoornis, waarna er (indien gewenst/noodzakelijk) ook een diagnose kan worden gesteld. De resultaten van het onderzoek geven niet alleen de oorzaken van het gedrag weer, maar brengen ook mogelijke oplossingen en behandeladviezen in beeld.

Multidisciplinaire aanpak
Binnen onderzoek en behandeling maken wij gebruik van multidisciplinair overleg (mdo). Meerdere deskundigen van de Roos bekijken de problemen en onderzoeksvragen, zodat u zo goed mogelijk geholpen kunt worden. Multidisciplinair overleg kan ook buiten de Roos plaatsvinden, waarbij er samenwerking gezocht wordt met leerkrachten, intern begeleiders op scholen, huisartsen en andere professionals.

Individuele behandeling
Individuele behandeling wordt binnen de Roos altijd op maat aangeboden, dit houdt in dat er per kind/jongere wordt bekeken welke vorm van individuele behandeling bij hem of haar past en het meest effectief zal zijn. Zo kan er bijvoorbeeld worden gekozen voor cognitieve gedragstherapie, exposure, speltherapie, EMDR, psychotherapie, een protocollaire behandeling of een combinatie van bovengenoemde.

Trainingen
Kinderen en jeugdigen met (faal)angst, beperkte sociale vaardigheden en assertiviteitsproblematiek, maar ook onzekerheid of een laag zelfbeeld zijn bij de Roos aan het goede adres. Wij verzorgen periodiek trainingen voor groepen kinderen met diverse problemen in diverse leeftijdscategorieën.

- De STER-training
In de STER- training ga je op een interactieve-, creatieve- en speelse wijze op zoek naar de ster in jezelf. Je gaat samen met andere kinderen op zoek naar de sterke kanten in jezelf en jouw gezin. Wanneer je vaak geneigd bent negatief te denken over jezelf of jouw leven, kun je daar verdrietig, boos of onzeker van worden. De STER-training kan jou helpen om deze gevoelens te doen verminderen en om te leren positiever over jezelf en jouw leven te denken. Daarnaast leer je hoe je op een goede manier problemen kunt oplossen, jezelf kunt presenteren en om kunt gaan met tegenslagen of pestgedrag. Je zelfvertrouwen, weerbaarheid en zelfbeeld zullen door de training vergroot worden.

- SOVAplus
Ieder kind loopt wel eens tegen bepaalde zaken aan, zoals gepest worden, faalangst, een negatief zelfbeeld en (sociale) onzekerheid. De SOVAplus training gaat op een persoonlijke en interactieve manier aan de slag met deze aspecten in een kleinschalige en vertrouwde omgeving. Door middel van individuele en groepsgerichte coaching worden de kinderen versterkt in hun sociale vaardigheden en het omgaan met tegenslagen. De nadruk ligt op het creëren van een positief denkpatroon en het versterken van de eigenwaarde. Dit zorgt voor een groei in het zelfbeeld en zelfvertrouwen. Tevens wordt er gewerkt aan het tot stand brengen van een positieve gedragsverandering, zodat het kind stevig leert staan in de sociale omgeving. In een ontspannen sfeer zal de theorie op een creatieve manier gecombineerd worden met het in praktijk brengen van hetgeen geleerd is. De opzet van de SOVAplus training stimuleert het ontstaan van een hechte groep, waarin kinderen leren om op een open manier hun gevoelens te delen, elkaar te steunen en van elkaar te leren. De SOVAplus training gaat dan ook verder dan het alleen aanleren van sociale vaardigheden.


- Groepstherapie voor adolescenten
Met regelmaat biedt de praktijk een groepspsychotherapeutische behandeling voor jongeren. In deze groepstherapie kunnen jongeren met diverse klachten zich aansluiten om hun ervaringen, tegenslagen, maar ook hun zorgen te delen met andere jongeren. Niet alleen de jongere en de adviezen vanuit de therapeut (psycholoog en/of orthopedagoog) spelen een rol in deze therapie, maar alle groepsleden. Omdat alle deelnemers hun eigen inbreng, levensgeschiedenis en problemen meebrengen, reageren zij ieder op een eigen specifieke wijze op de ander hetgeen voor iedereen een zeer actief en leerzaam proces kan zijn. Met het gegeven dat de therapie plaatsvindt in en met een groep, werkt iedereen wel aan zijn of haar eigen problemen. Wanneer een jongere voldoende erkenning, versterkt is en een positief leerproces heeft doorgemaakt kan hij of zij de behandeling afsluiten. De hoeveelheid sessies is dan ook persoonsgebonden.

Pedagogische ouderbegeleiding/opvoedingsondersteuning
Ondersteuning van ouders bij al hun opvoedingsvragen. Samen met ouders wordt gekeken naar de opvoedingsproblematiek en wordt er gezocht naar oplossingen die de problemen weer hanteerbaar maken. Afhankelijk van de wensen en de behoeften van de ouder(s) vindt de opvoedingsondersteuning plaats binnen de praktijk of in de gezinssituatie (thuisbegeleiding). Voorbeelden van opvoedingsvragen zijn: Hoe kan ik ervoor zorgen dat het gedrag van mij kind verbetert of dat mijn kind op tijd naar bed gaat en luistert? En hoe begeleid ik mijn kind bij zijn of haar angsten?

Gezinsbehandeling/systeemtherapie
Bij gezinsbehandeling worden meerdere gezinsleden bij de behandeling betrokken om het probleem van een kind, jeugdige en/of ouder aan te pakken. De gezinsbehandeling is zeer effectief bij jeugdigen die in de thuissituatie kampen met problemen in de relatie met hun ouders/ opvoeders of moeite hebben met bijvoorbeeld een scheiding. De gezinsbehandeling kan ook in de gezinssituatie van de cliënt plaatsvinden.

Begeleiding vanuit het pgb
Binnen de Roos kan begeleiding gegeven worden vanuit een persoonsgebonden budget. Er wordt bijvoorbeeld geoefend met sociale vaardigheden, dagelijkse activiteiten worden gepland en de zelfredzaamheid kan worden bevorderd.